Barion Pixel

Elállás

Elállás, jótállás és szavatosság

1.1. Az elállás/felmondás joga online vásárlás esetén

1.1.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől vagy felmondhatja azt (az elállásra és a felmondásra a továbbiakban együttesen elállásként hivatkozunk), visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Fogyasztó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Ha a Társaság a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap. Az elállás kapcsán az oldalon az „Elállás” pontban olvashat részletesen.

1.1.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

1.1.3. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

1.1.4. A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

1.1.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a Termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

1.1.6. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

1.1.7. A Fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát: a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; b. olyan Termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; c. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében; d. olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; e. olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más Termékkel; f. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; g. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; h. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta; i. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; j. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; k. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; l. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

1.1.8. Társaság a Termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is.

1.1.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Amennyiben a fogyasztó a terméket a társaság kirendeltségein (https://www.unixauto.hu/uzleteink) adja le, úgy a termék árát készpénzben térítjük meg.

1.1.10. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Társaság részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy a Társaság címen leadni.

1.1.11. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

1.1.12. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a Termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a Terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

1.1.13. A Fogyasztó kizárólag a Termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.

1.1.14. A Társaság nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Társaság által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

1.1.15. A visszatérítést Társaság mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a Termék(ek)et, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

1.1.16. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Társaság elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Társaság. A megrendelt Terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Társaság részére.

1.1.17. A Fogyasztó csak a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Ezt meghaladó sérülés vagy értékcsökkenés esetén a Társaság nem köteles, illetőlen nem a teljes vételárat köteles a vásárló részére megtéríteni. A Társaság kéri a Fogyasztót, hogy a terméket lehetőség szerint annak eredeti csomagolásban juttassa vissza.

1.1.18. A Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

1.1.19. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

1.1.20. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Társaságot a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.

1.1.21. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

1.2. Elállási jog gyakorlásának a menete:

1.2.1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Társaság elérhetőségein jelezni. a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez 2. mellékletként csatolt Elállási/Felmondási nyilatkozatminta alapján:

„Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: A fogyasztó(k) neve: A fogyasztó(k) címe: A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:”

1.2.2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a Termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát,

1.2.3. email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

1.2.4. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt Terméket a Társaság címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a Terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

1.2.5. A Társaság azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Társaság által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

1.2.6. Több Termék adásvételekor, amennyiben az egyes Termékek szállítása eltérőidőpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott Termék, illetve több tételből vagy darabból álló Termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

1.2.7. A megrendelés teljesítésekor, a kiszállítás időpontjában a Fogyasztó köteles a Terméket, annak csomagolását és tartalmát ellenőrizni, majd az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően az ekkor megállapítható hiányosságokra vonatkozó reklamációkat a Társaságnak nem áll módjában elfogadni. A Termékkel kapcsolatos mennyiségi és minőségi kifogás esetén a Társaság kirendeltsége visszaveszi a Fogyasztótól.

1.3. Hibás teljesítés A Társaság hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Társaság, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára tér el.

1.4. Kellékszavatosság

1.4.1. Milyen esetben élhet Fogyasztó a kellékszavatossági jogával? Fogyasztó a Társaság hibás teljesítése esetén a Társasággal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

1.4.2. Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót a kellékszavatossági igénye alapján? Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

1.4.3. Milyen határidőben érvényesítheti Fogyasztó kellékszavatossági igényét? Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

1.4.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Fogyasztó a Társasággal mint szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

1.4.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Fogyasztó igazolja, hogy a Terméket, illetve a szolgáltatást a Webáruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

1.5. Termékszavatosság

1.5.1. Milyen esetben élhet Fogyasztó a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (Termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

1.5.2. Milyen jogok illetik meg Fogyasztót termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

1.5.3. Milyen esetben minősül a Termék hibásnak? A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

1.5.4. Milyen határidőben érvényesítheti Fogyasztó termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Fogyasztó a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

1.5.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

1.5.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

1.5.7. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

1.6. Jótállás

1.6.1. Fogyasztót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

1.6.2. A jótállás időtartama 10000 Ft-ot elérő, de 100 000 Ft-ot nem meghaladó vételár esetében 1 év, 100 000 Ft-ot meghaladó, de legfeljebb 250 000 Ft vételár esetében 2 év, 250 000 Ft vételár felett 3 év A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Jótállási igénye alapján a jogosult választása szerint. Amennyiben a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának a napja.

  1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Társaságnak – másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
  2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Társaság költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Társaság a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
  3. Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha cserére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott bizonylaton feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. (Kivétel: elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó, motoros vízi jármű) Ha jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 napon belül kicserélni. Ha a kicserélésre nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott bizonylaton feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. (Kivétel: elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó, motoros vízi jármű) Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harminc napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a cserére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott bizonylaton feltüntetett vételárat 8 napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. (Kivétel: elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó, motoros vízi jármű) A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta

1.6.3. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel -megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

1.6.4. Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

1.6.5. A Társaság jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét,

2.6.6. hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

1.6.7. Társaság nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.

2.6.8. Társaság nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a Termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

1.6.9. Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Társaság köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

1.7. A szavatossági igény esetén történő eljárás

1.7.1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára nem térhet el.

1.7.2. A Fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

1.7.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Társaságot terhelik (Ptk. 6:166. §).

1.7.4. A Társaság a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerinti jegyzőkönyvet köteles felvenni.

1.7.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

1.7.6. Ha a Társaság a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.

1.7.7. A Társaság a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

1.7.8. A Társaságnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

2. Az elállás/felmondás joga kirendeltésen történő személyes vásárlás esetén

- Folyadékokat (olajok, spray-k, stb.), izzókat minőségbiztosítási okokból nem vehetünk vissza, és nem cserélhetünk! Kivétel
a jótállási és szavatossági igény érvényesítése.

- Után gyártott termékek esetén az árut 30 naptári napon belül áll módunkban visszavenni, kizárólag ezen számla alapján, amennyiben a termék sértetlen, újra eladható állapotban van, olvasható árucímkével és sorozatszámmal el van látva. Kivétel a jótállási és szavatossági igény érvényesítése.

- Eredeti gyári (original) termékek – Unix Nr. minden esetben „X” betűjellel kezdődik – rendelése esetén a megrendeléseket egyedi rendelésnek tekintjük, ezért a rendelést utólag lemondani, a megrendelt árut jóváírni, visszavenni nem áll módunkban. Kivétel a jótállási és szavatossági igény érvényesítése.

- A téves adatközlésből eredő hibákért – téves alvázszám megadása, nem megfelelő alkatrész megnevezése – nem vállalunk felelősséget. Kivétel a jótállási és szavatossági igény érvényesítése.

Gyorsbillentyűk

Általános
Navigáció
/
/
/
Visszalépés
Esc
Ablak bezárása
Esc
Gyorskereső
Ctrl
F
/
F2
Személyautó keresés
Alt
A
Teherautó keresés
Alt
T
Motorkerékpár keresés
Alt
M
Típusfüggetlen termékek
F10
Elmentett autók
Alt
P
Előzmények
Alt
E
Kosár
Alt
C
/
Alt
F5
Webshop kezdőlap
Ctrl
Home
Webshop menü navigáció
Ctrl
Fejléc navigáció
Ctrl
Alvázszám kereső
Alt
V
Gyári ajánlat
Alt
G
Gyorsbillentyűk
F1
Billentyűsúgó
Alt
F1
Jármű keresése
Jármű kiválasztása
Kategóriák
Cikklista
Kosár
Alvázszám kereső
Gyári ajánlat kérése
Kiválasztás
Enter
Enter
/
Keresés
Gépelés
Kijelölés
Szóköz
Csoport kinyitása
Enter
Enter
/
Szóköz
/
Ritka gyártók
Alt
S
Ritka modellek
Alt
S
Kiválasztás
Enter
Enter
/
Keresés
Gépelés
Részletes adatok
F8
Autó mentése
F2
Nézetváltás
Alt
N
Rendezés
Alt
R
Autó mentése
Alt
F2
Kiválasztás
Enter
Enter
Keresés
Gépelés
Kijelölés
Szóköz
Típusfüggetlen kategóriák elrejtése
Alt
F10
Kiválasztás és továbblépés
Enter
Csoportok közötti váltás
/
Kosárba helyezés
Enter
Enter
Keresés
Gépelés
Tulajdonságok
F8
Termékadatlap
F7
Kapcsolódó termékek
Alt
K
Kedvencekbe rakás
Alt
F2
Nézetváltás
Alt
N
Rendezés
Alt
R
Több részlet
Alt
+
Kevesebb részlet
Alt
-
Szűrő kijelölése
Szóköz
Darabszám növelése
+
Darabszám csökkentése
-
Megjegyzés
Gépelés
Flottakártya választás
Alt
F
Kilépés a beviteli mezőből
Esc
Funkció indítása
Alt
V
Kiválasztás
Enter
Enter
Jármű adatai
F8
Szűrés
1-9
Fordítás
Alt
F
Keresés
Gépelés
Funkció indítása
Alt
F11
Kiválasztás
Enter
Enter
Új ajánlat
Insert
Fejadat csatolmánya
F3
Fejadatok
F4
Ajánlat másolása
Ctrl
Insert
Fejadat megjegyzés
Alt
F2
Időszak módosítása
Alt
F10
Ajánlat nyomtatása
Ctrl
P
Ajánlatkérő ablakban mentés
Ctrl
Enter
Enter
Tételek oldal mennyiség módosítás
+
-
Tételek oldal megjegyzés
Alt
F2
Tételek oldal rendelés
Alt
R
Tételek oldal csatolmány
F3
Tételek oldal kedvezmény
Ctrl
K