Főoldal \ Garancia

Garanciális ügyintézéssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeken:

Telefonon: 1405
Személyesen: Kollégáink kirendeltségeinken állnak a rendelkezésükre.
E-mail: vevoszolgalat@unixauto.hu

Amennyiben elégedett volt garanciális ügyintézésünkkel, mondja el mindenkinek, ha nem, akkor az alábbi e-mail címen írjon nekünk, hogy kivizsgáljuk az esetet: panasz@unixauto.hu

Webáruházunkban történő rendelés esetén a fogyasztói jogairól, és jótállási feltételekről bővebb tájékoztatót az Általános Szerződési Feltételeinkben talál.

Általános jótállási feltételek:

 • A jótállás időtartama 1 év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
 • Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék a fogyasztó részére való átadását követően lépett fel.
 • Ilyen például, ha a hibát - szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) - rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,- elemi kár, természeti csapás okozta.
 • Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó - elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
 • Ha a vállalkozás a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.
 • Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át.
 • Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
 • Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 • A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni.
 • A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást, vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze.
 • A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
 • A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.
 • A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani.
 • Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
 • A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő - így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési - jogainak érvényesítését.
 • Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
 • A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.
 • Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot- az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja.
 • Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.
 • A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.
 • A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles - az ott meghatározott tartalommal - jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.
 • A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.
 • Amennyiben a termékek beszerelése szakszervízben történt úgy a jótállási ügyintézés felgyorsítása érdekében kérjük csatolja a beszerelés szakszerűségét bizonyító, számviteli rend alapján kiállított beszerelési számlát, és a szakszerű beszerelést igazoló, beszerelést végző szerviz által kiállított szakvéleményt. A szakszerviz általi beszerelést igazoló számla és szakvélemény csatolása nem feltétele a jótállási ügyintézésnek.
Facebook
Az Unix Autó Kft. tájékoztatja Önt, hogy weboldalainak megtekintése, böngészése egyúttal a Jogi nyilatkozatban leírtak elfogadását is jelenti.
Copyright 2020 © Minden jog fenntartva| 1139 Budapest, Frangepán u. 55-57.| (+36) 1/270-8700 | info@unixauto.hu| Adatvédelmi szabályzat| Oldaltérkép