„Nyerjétek meg a két Mercedest a szerelőddel együtt”! – A.Z. Meisterteile nyereményjáték” hivatalos szabályzata

 1. Az UNIX Autó Kft. (székhely: 1139 Budapest, Frangepán u. 55-57., a továbbiakban: „Szervező”) által szervezett játékban (a továbbiakban: „Játék”) kizárólag azon 18. életévüket betöltött személyek vehetnek részt, akik a 2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek (a továbbiakban: „Játékos”). A Játékban való részvétel feltétele a Játékos által a Játék időtartama alatt legalább egy darab A.Z. Meisterteile márkájú termék („Termék”) vásárlása az UNIX Autó Kft. magyarországi értékesítési hálózatában - a jelen szabályzat I. számú Mellékletében megjelölt üzletekben -, vagy az UNIX Autó Kft. bármely olyan szervízpartnerénél, aki részére az UNIX Autó Kft. a Terméket közvetlenül értékesítette, és a www.unixauto.hu oldalon („Weboldal”) a „Kódfeltöltés” menüpontban személyes adatainak továbbá a Termék címkéjén szereplő egyedi azonosítónak (SERIAL NR) a feltöltése („Pályázat”). (ii) a www.unixauto.hu oldalon ( „Weboldal”) a „Kódfeltöltés” menüpontban személyes adatainak továbbá a Termék címkéjén szereplő egyedi azonosítónak (SERIAL NR) a feltöltése („Pályázat”).

  A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos a Pályázat benyújtása során kifejezetten elfogadja a részvételi és adatkezelési szabályzatot.
 2. A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni az UNIX Autó Kft., illetve jelen szabályzat II. számú Mellékletében jelölt cégek, üzletek dolgozói, alkalmazottai, vezető tisztségviselői, és alvállalkozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
 3. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
  SERIAL NR vagy Kód: olyan egyedi azonosító, ami az „AZ” betűkkel kezdődik és 10 jegyű egyedi azonosító karakter áll mögötte (pl.: AZ1 013 165 861). A SERIAL NR minden egyes Termék címkéjén megtalálható.

  Szerviz vagy Szerelő: Az a természetes vagy jogi személy, aki üzletszerű autószerviz vagy viszonteladói tevékenységének keretében az adott A.Z. Meisterteile Terméket közvetlenül az UNIX Autó Kft-től szerezte be, és azt közvetlenül, új és nem használt termékként tovább értékesítette a Játékosnak.

  Regisztráció és kódfeltöltés: A Játékos a Játék hivatalos internetes oldalán (www.unixauto.hu) a kért adatok megadásával regisztrálhat ingyenesen. Egy Játékos érvényesen egy kóddal csak egy alkalommal regisztrálhat. A regisztrációhoz meg kell adni a Játékos vezeték- és keresztnevét, telefonszámát, illetve e-mail címét és a megvásárolt A.Z. Meisterteile Termék egyedi azonosítóját (Kódját).
  Szervizben, viszonteladónál vásárolt A.Z. Meisterteile termék kódfeltöltése akkor érvényes, ha a termék az autóba már beszerelésre került. Közvetlenül a Szervezőnél vásárolt termék kódfeltöltése a vásárlást követően engedélyezett.

  Feltöltési mennyiség: A Játék időtartama alatt egy Játékos több Termék Kódjának feltöltésére is jogosult, azonban egy Termékhez tartozó Kódot, azaz egyedi azonosítót csak egyszer tud felhasználni, továbbá egy Játékos naponta maximum 10 db Kód feltöltésére jogosult. Több kódfeltöltés esetén egy telefonszámhoz csak egy név adható meg. Az ugyanazon telefonszámhoz tartozó eltérő név megadása érvénytelen.

  Megőrzési kötelezettség: A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos a termékcímkét, amelyen az egyedi azonosító (SERIAL NR) található, a Nyeremény átvételéig sértetlenül és olvasható módon megőrizze.

  Résztvevő termékek: A Játékban a jelen szabályzat I. számú Mellékletében foglalt üzletekben (vagy az UNIX Autó Kft. bármely olyan szervízpartnerénél, aki részére az UNIX Autó Kft. a terméket közvetlenül értékesítette) forgalmazott, a Játékos által 2021. szeptember 1. és 2021. november 30. napja között vásárolt A.Z. Meisterteile termékek vesznek részt.
 4. A JÁTÉK MENETE
  A Játékos a Játék időtartama alatt A.Z. Meisterteile Terméket vásárol. Az értékesítőtől elkéri a megvásárolt Termék csomagolását, és az azon található egyedi azonosítót (SERIAL NR) ingyenes regisztrációt követően feltölti a www.unixauto.hu weboldalra. A rendszer azonnal válaszol, hogy a Játékos nyert, vagy nem nyert.

  Ha a válasz „nyert”, a játékos a rendszer által kisorsolt napi tárgynyereményét (azonnali nyeremény) átveheti a jelen szabályzat I. számú Mellékletében foglalt legközelebbi UNIX kirendeltségen.

  Az a kódfeltöltés, mellyel a Játékos napi tárgynyereményt nyert, már nem vesz részt a főnyeremény sorsoláson.

  Ha a kódfeltöltést követően a válasz „nem nyert”, a Játékos nem nyert napi tárgynyereményt, viszont a kódfeltöltés részt vesz a főnyeremény sorsoláson.

  A főnyeremény sorsolás során egy darab Kód („Nyertes Kód”) kerül kisorsolásra, melyhez két darab nyertes tartozik. Egy Játékos Nyertes és egy Szerviz Nyertes. Mind a Játékos Nyertes, mind a Szerviz Nyertes egy-egy főnyereményt fog nyerni.

  A Játékos Nyertes az, aki a főnyeremény sorsolás során kisorsolt Kódot feltöltötte. A Szerviz Nyertes az a Szerviz vagy Szerelő, amely a Nyertes Kódot tartalmazó Terméket közvetlenül az UNIX Autó Kft-től vásárolta és azt közvetlenül értékesítette a Játékos Nyertesnek.

  Pontgyűjtés a Szerviz vagy Szerelő számára
  Szerviz vagy Szerelő (viszonteladók is) a nyereményjáték időtartama alatt az általuk eladott és regisztrált AZ. Meisterteile termék után pontokat gyűjtenek. Valamennyi az autó tulajdonosok által regisztrált egyedi termék azonosító egy pontot ér, függetlenül attól, hogy nyert vagy nem nyert azonnali ajándékot az adott azonosító. Ezeket a pontokat az akció lezárása után ajándékokra, szerszámokra vagy műhely felszerelésre tudják váltani, az „akciós ajándék katalógus” alapján. A pontgyűjtés az akció időtartama alatt történik. Az összegyűjtött pontok 2021. december 1-től december 15-ig válthatók be a nyereményekre. 2021. december 15. után a be nem váltott pontok elvesznek.
 5. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
  1. A Játék 2021. szeptember 1. napján 0 óra 00 perc 01 másodperctől 2021. november 30. napján 23 óra 59 perc 59 másodpercig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2021. november 30. 23 óra 59 perc 59 másodperc. A vásárlásokat ezen időszak alatt az I. számú mellékletben megjelölt, Szervező által üzemeltetett UNIX Kirendeltségekben, azok nyitvatartási idejében, továbbá a Szervező bármely olyan szervízpartnerénél lehet lebonyolítani, aki részére az UNIX Autó Kft. Terméket közvetlenül értékesít. Az egyes UNIX kirendeltségek nyitvatartási ideje eltérő, melyekről a www.unixauto.hu weboldalon tájékozódhat.
 6. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
  1. Egy Játékos jogosult a Játék időtartama alatt több, de különböző Termékhez tartozó Kódot feltölteni a megadott webes felületen. Egy Termékhez tartozó Kód csak egyszer tölthető fel, ugyanazon Termékhez tartozó Kódot tartalmazó ismételt feltöltéseket a Weboldal automatikusan elutasítja és érvénytelennek minősíti.
  2. A Játékban csak a megfelelően regisztrált Játékosok vehetnek részt. A jelen Játékszabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt - így akár szándékos magatartás, akár véletlen elütés, technikai hiba vagy egyéb ok miatt - nem a valóságnak megfelelő, pontatlan, hiányos, hibás, vagy téves regisztrációk és/vagy Kódfeltöltések, illetve nem valós, pontatlan, hiányos, hibás, vagy téves Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Játékban.
  3. Azon Pályázatok, amelyek a jelen szabályzatban leírt bármely feltételnek nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.
  4. Szerviz vagy Szerelő, valamint a Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, úgymint: a házastárs, az egyeneságbéli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbéli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbéli rokona és testvére, a testvér házastársa, valamint dolgozói, alkalmazottai, vezető tisztségviselői a Játékban Játékosként nem jogosult részt venni.
   Szerviz vagy Szerelő csak közvetett módon, abban az esetben nyerheti meg a 2 db főnyeremény (Mercedes A 160) egyikét, amennyiben olyan egyedi azonosítójú A.Z. Meisterteile termék egyedi azonosítója (SERIAL NR) kerül kisorsolásra, amelyet ő vásárolt meg közvetlenül az UNIX Autó Kft-től és értékesített közvetlenül a Játékos Nyertesnek a Játék időtartama alatt.
  5. A Játékos köteles a Pályázatának egyedi azonosítóját (SERIAL NR) tartalmazó termék címkéjét a Nyeremény átvételéig sértetlenül és olvasható módon megőrizni, és Szervezőnek - kérés esetén - megfelelően bemutatni. Amennyiben az egyedi azonosítót (SERIAL NR) tartalmazó termékcímke nem olvasható, vagy egyéb módon sérült, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely információ nem olvasható, a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált egyedi azonosítók (SERIAL NR) érvénytelenek, és nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban résztvevő egyedi azonosító (SERIAL NR) érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy az egyedi azonosító (SERIAL NR) Játékban való részvételéről saját hatáskörben döntsön. A Szervező az egyedi azonosító (SERIAL NR) tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban felelősségét kizárja.
  6. A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a rendszer működtetése és a gyűjtött Pályázatok nyilvántartása terén, azonban semmiféle felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, bármely vagyoni- és nem vagyoni hátrányokért. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, ide értve elsődlegesen, de nem kizárólagosan a kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
  7. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt regisztráló Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Játékból - a Szervező megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó profillal, vagy hamis, vagy hamisított egyedi azonosítóval (SERIAL NR) vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb Játékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel a nyerési esélyeket befolyásolni próbálják. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós profillal, hamis vagy hamisított egyedi azonosítóval (SERIAL NR), Pályázatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a Játékban közreműködő partnereknek okoztak.
  8. A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy manipuláció, jogosulatlan Pályázatfeltöltés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, továbbá a www.unixauto.hu oldal rendszerébe történő bármilyen jellegű illetéktelen beavatkozás, behatolási kísérlet vagy erre irányuló magatartás esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjanak, vagy a Játékosok regisztrációját, feltöltött Pályázatait részben vagy egészben töröljék.
  9. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörben döntése szerint bármely Játékost a jelen pontban megjelölteken túl észlelt jogszerűtlen pályázati magatartás miatt kizárjon.
 7. NYEREMÉNYEK ÉS SORSOLÁS
  A játék ideje alatt az érvényes pályázatot beküldők az alábbi tárgynyereményeket nyerhetik meg:
  1. Nyeremények

   Főnyeremény:

   Sorsoláshoz kötötten 2db MECEDES A 160 személygépkocsi Fődíj részletes leírása:

   • MERCEDES A 160
   • Szín: Designo patagónia-vörös metálfényezéssel
   • Szövet kárpitozás (Tandel) - Fekete
   • Multifunkciós kormánykerék
   • Tolatókamera
   • Velur lábtér szőnyegek
   • Dupla pohártartó
   • Touchpad
   • 40.6 cm (16") acél keréktárcsák Mercedes-Benz dísztárcsákkal
   • Hátsó biztonsági övek használatát mutató jelzés
   • Automatikus utaslégzsák kikapcsolás
   • Gyalogos védelem
   • Ablaktörlők esőszenzorral
   • Napellenzők megvilágított sminktükörrel (Csomag részeként)
   • Aktív sávtartó asszisztens
   • Aktív fékasszisztens
   • GPS antenna
   • Térdlégzsák a sofőrnek
   • Mercedes-Benz segélyhívó rendszer
   • Live Traffic Information - valós idejű forgalmi információk (Csomag részeként)
   • TEMPOMAT sebességszabályozó automatika
   • Gumiabroncs légnyomás ellenőrző rendszer
   • MBUX Multimédia rendszer - Kiterjesztett MBUX funkciókkal
   • Kristályszürke szövet tetőtér kárpitozás
   • THERMATIC automata klímaberendezés
   • Halogén fényszórók integrált LED-es nappali menetfénnyel, részben LED-es hátsó lámpákkal

   Napi tárgynyeremények:

   Megnevezés Maximálisan megnyerhető mennyiség
   Elegáns karóra 20
   Elegáns karóra 20
   Sport karóra 100
   Sport karóra 100
   Sport karóra 100
   Esernyő kompakt 100
   Bőr öv 100
   Bőr öv 100
   Parfüm férfi 100
   Termosz 100
   Csomagtér rendező "L" 100
   Csomagtér rendező "XL" 100
   Strandtörölköző 100
   Esernyő 200
   MT-5 10W-40 motorolaj 200
   Autó illatosító 200
   Törölköző 200
   Baseball sapka 200
   Baseball sapka 200
   Mágneses tálca 200
   Autós nyaktámasz 300
   Telefon töltő 300
   Szájmaszk 300
   Design bögre 300
   Telefon tartó 400
   Baseball sapka 500
   Biztonságiöv párna 500
   Design bögre 500
   Rendszámtábla tartó keret 500
   Telefon tartó 1000
   Kötött téli sapka 1000
   Kulcstartó 1000
   Jégkaparó 1000
   Jégkaparó 2000
   Szélvédőmosó folyadék 2500
   Szélvédőmosó folyadék 2500
   Energiaital 16560
   Elegáns karóra
   Mennyiség: 20
   Elegáns karóra
   Mennyiség: 20
   Sport karóra
   Mennyiség: 100
   Sport karóra
   Mennyiség: 100
   Sport karóra
   Mennyiség: 100
   Esernyő kompakt
   Mennyiség: 100
   Bőr öv
   Mennyiség: 100
   Bőr öv
   Mennyiség: 100
   Parfüm férfi
   Mennyiség: 100
   Termosz
   Mennyiség: 100
   Csomagtér rendező "L"
   Mennyiség: 100
   Csomagtér rendező "XL"
   Mennyiség: 100
   Strandtörölköző
   Mennyiség: 100
   Esernyő
   Mennyiség: 200
   MT-5 10W-40 motorolaj
   Mennyiség: 200
   Autó illatosító
   Mennyiség: 200
   Törölköző
   Mennyiség: 200
   Baseball sapka
   Mennyiség: 200
   Baseball sapka
   Mennyiség: 200
   Mágneses tálca
   Mennyiség: 200
   Autós nyaktámasz
   Mennyiség: 300
   Telefon töltő
   Mennyiség: 300
   Szájmaszk
   Mennyiség: 300
   Design bögre
   Mennyiség: 300
   Telefon tartó
   Mennyiség: 400
   Baseball sapka
   Mennyiség: 500
   Biztonságiöv párna
   Mennyiség: 500
   Design bögre
   Mennyiség: 500
   Rendszámtábla tartó keret
   Mennyiség: 500
   Telefon tartó
   Mennyiség: 1000
   Kötött téli sapka
   Mennyiség: 1000
   Kulcstartó
   Mennyiség: 1000
   Jégkaparó
   Mennyiség: 1000
   Jégkaparó
   Mennyiség: 2000
   Szélvédőmosó folyadék
   Mennyiség: 2500
   Szélvédőmosó folyadék
   Mennyiség: 2500
   Energiaital
   Mennyiség: 16560
  2. A tárgynyeremények (akár a főnyeremény, akár a napi nyeremények) nem átruházhatóak, készpénzre nem válthatóak és nem cserélhetőek. Szervező az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény vagy következmény miatt, amely bármely nyeremény átadását követően azok felhasználásnál, vagy azzal összefüggésben a Nyertesnél, illetve harmadik személynél felmerül. Szervező a jelen szabályzat szerinti nyeremények átadására vállal kötelezettséget, azonban az átadott nyeremények kapcsán bármely minőségi, kártérítési, vagy egyéb felelősséget, kellék-, illetve jogszavatosságot nem vállal, azokat az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja. A nyertes az adott nyereménnyel kapcsolatos bármely szavatossági, kártérítési, kártalanítási, vagy hasonló igényt kizárólag az adott nyeremény gyártójával szemben érvényesíthet, e körben a Szervező vállalja, hogy ennek során a nyertessel ésszerű mértékben együttműködik.
  3. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a 7.1. pontban meghatározott valamennyi nyeremény kisorsolásra kerül, amennyiben elegendő nyertes pályázat érkezik a nyereményjáték ideje alatt. Amennyiben a nyertes pályázatok száma meghaladja a kiosztható nyeremények számát újabb napi nyereményeket nem ajándékozunk, viszont minden további érvényes pályázat részt vesz a főnyeremény sorsoláson.
  4. A Fődíj Sorsolás módja
   A játékban a Szervező 2db MERCEDES A 160 személyautót sorsol ki, a „Nem nyert” státuszú, de érvényes kódfeltöltések között. A tárgynyeremény nem átruházható, készpénzre nem váltható és nem cserélhető. A sorsolás gépi sorsolással történik. A résztvevő játékos érvényes, de nem tárgyi nyereményre jogosult („Nem nyert” státuszú) Pályázatai egy sorszámot kapnak és a fődíj nyertese, valamint a tartaléknyertesek sorszáma a www.random.org oldalon található „True Random Number Generator” véletlenszám generátorral kerül kisorsolásra. A játék fődíj nyertese a sorsolást követő 3 munkanapon belül a megadott elérhetőségén kap értesítést a nyeremény átvételének részletes feltételeiről. A nyeremény kizárólag személyesen, a személyazonosság igazolását és a játékban előírt dokumentumok bemutatását követően vehető át a Szervező által kijelölt helyen.
  5. Napi tárgynyeremények nyerő időpontjainak meghatározása
   1. „nyertes” idősáv
    Minden olyan Pályázat, amelynek a feltöltés időpontjának a vége (msec) a „nyertes” idősávba esik, az ahhoz tartozó tárgyi nyereményre jogosult.
   2. „nem nyert” idősáv
    Minden olyan Pályázat, amelynek a feltöltés időpontjának a vége (msec) a „nem nyert” idősávba esik, tárgyi nyereményre nem jogosult és automatikusan a Főnyeremény sorsolási listába kerül.
   3. Napi tárgynyeremények „nyerő időpontjai”

    A nyertes időpontok az alábbi idősávok szerint alakulnak:

    Idősáv sorszáma Nyeremény neve Idősáv kezdete (msec) Idősáv vége (msec)
    1 Sport karóra 100 100
    2 nem nyert 101 101
    3 nem nyert 101 102
    4 Sport karóra 103 103
    5 nem nyert 104 104
    6 nem nyert 104 105
    7 Sport karóra 106 106
    8 nem nyert 107 107
    9 nem nyert 107 108
    10 Elegáns karóra 109 109
    11 nem nyert 110 110
    12 nem nyert 110 111
    13 Elegáns karóra 112 112
    14 nem nyert 113 113
    15 nem nyert 113 114
    16 Esernyő 115 115
    17 nem nyert 116 116
    18 nem nyert 116 117
    19 Esernyő kompakt 118 118
    20 nem nyert 119 124
    21 nem nyert 124 129
    22 MT-5 10W-40 motorolaj 130 130
    23 nem nyert 131 140
    24 nem nyert 140 149
    25 Bőr öv 150 150
    26 nem nyert 151 152
    27 nem nyert 152 154
    28 Bőr öv 155 155
    29 nem nyert 156 157
    30 nem nyert 157 159
    31 Parfüm férfi 160 160
    32 nem nyert 161 165
    33 nem nyert 165 169
    34 Termosz 170 170
    35 nem nyert 171 185
    36 nem nyert 185 200
    37 Autó illatosító 200 201
    38 nem nyert 202 205
    39 nem nyert 205 210
    40 Csomagtér rendező "L" 210 211
    41 nem nyert 212 213
    42 nem nyert 213 215
    43 Csomagtér rendező "XL" 215 216
    44 nem nyert 217 223
    45 nem nyert 223 230
    46 Törölköző 230 231
    47 nem nyert 232 233
    48 nem nyert 233 234
    49 Strandtörölköző 235 235
    50 nem nyert 236 237
    51 nem nyert 237 241
    52 Autós nyaktámasz 240 242
    53 nem nyert 243 246
    54 nem nyert 246 251
    55 Telefon töltő 250 252
    56 nem nyert 253 256
    57 nem nyert 256 261
    58 Szájmaszk 260 262
    59 nem nyert 263 281
    60 nem nyert 281 302
    61 Baseball sapka 300 303
    62 nem nyert 304 304
    63 nem nyert 304 306
    64 Baseball sapka 306 307
    65 nem nyert 308 308
    66 nem nyert 308 310
    67 Baseball sapka 310 311
    68 nem nyert 312 313
    69 nem nyert 313 317
    70 Biztonságiöv párna 315 318
    71 nem nyert 319 324
    72 nem nyert 324 332
    73 Design bögre 330 333
    74 nem nyert 334 336
    75 nem nyert 336 341
    76 Design bögre 340 342
    77 nem nyert 343 346
    78 nem nyert 346 352
    79 Rendszámtábla tartó keret 350 353
    80 nem nyert 354 376
    81 nem nyert 376 408
    82 Telefon tartó 400 409
    83 nem nyert 410 414
    84 nem nyert 414 423
    85 Telefon tartó 420 424
    86 nem nyert 425 462
    87 nem nyert 462 508
    88 Kötött téli sapka 500 509
    89 nem nyert 510 514
    90 nem nyert 514 528
    91 Kulcstartó 520 529
    92 nem nyert 530 539
    93 nem nyert 539 550
    94 Mágneses tálca 550 551
    95 nem nyert 552 575
    96 nem nyert 575 613
    97 Jégkaparó 600 614
    98 nem nyert 615 617
    99 nem nyert 617 626
    100 Jégkaparó 620 627
    101 nem nyert 628 663
    102 nem nyert 663 718
    103 Szélvédőmosó folyadék 700 719
    104 nem nyert 720 734
    105 nem nyert 734 768
    106 Szélvédőmosó folyadék 750 769
    107 nem nyert 770 784
    108 nem nyert 784 898
    109 Energiaital 800 899
    110 nem nyert 900 950
    111 nem nyert 950 1000
    Sport karóra
    Idősáv kezdete (msec) 100
    Idősáv vége (msec) 100
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 101
    Idősáv vége (msec) 101
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 101
    Idősáv vége (msec) 102
    Sport karóra
    Idősáv kezdete (msec) 103
    Idősáv vége (msec) 103
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 104
    Idősáv vége (msec) 104
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 104
    Idősáv vége (msec) 105
    Sport karóra
    Idősáv kezdete (msec) 106
    Idősáv vége (msec) 106
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 107
    Idősáv vége (msec) 107
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 107
    Idősáv vége (msec) 108
    Elegáns karóra
    Idősáv kezdete (msec) 109
    Idősáv vége (msec) 109
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 110
    Idősáv vége (msec) 110
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 110
    Idősáv vége (msec) 111
    Elegáns karóra
    Idősáv kezdete (msec) 112
    Idősáv vége (msec) 112
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 113
    Idősáv vége (msec) 113
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 113
    Idősáv vége (msec) 114
    Esernyő
    Idősáv kezdete (msec) 115
    Idősáv vége (msec) 115
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 116
    Idősáv vége (msec) 116
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 116
    Idősáv vége (msec) 117
    Esernyő kompakt
    Idősáv kezdete (msec) 118
    Idősáv vége (msec) 118
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 119
    Idősáv vége (msec) 124
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 124
    Idősáv vége (msec) 129
    MT-5 10W-40 motorolaj
    Idősáv kezdete (msec) 130
    Idősáv vége (msec) 130
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 131
    Idősáv vége (msec) 140
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 140
    Idősáv vége (msec) 149
    Bőr öv
    Idősáv kezdete (msec) 150
    Idősáv vége (msec) 150
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 151
    Idősáv vége (msec) 152
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 152
    Idősáv vége (msec) 154
    Bőr öv
    Idősáv kezdete (msec) 155
    Idősáv vége (msec) 155
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 156
    Idősáv vége (msec) 157
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 157
    Idősáv vége (msec) 159
    Parfüm férfi
    Idősáv kezdete (msec) 160
    Idősáv vége (msec) 160
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 161
    Idősáv vége (msec) 165
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 165
    Idősáv vége (msec) 169
    Termosz
    Idősáv kezdete (msec) 170
    Idősáv vége (msec) 170
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 171
    Idősáv vége (msec) 185
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 185
    Idősáv vége (msec) 200
    Autó illatosító
    Idősáv kezdete (msec) 200
    Idősáv vége (msec) 201
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 202
    Idősáv vége (msec) 205
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 205
    Idősáv vége (msec) 210
    Csomagtér rendező "L"
    Idősáv kezdete (msec) 210
    Idősáv vége (msec) 211
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 212
    Idősáv vége (msec) 213
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 213
    Idősáv vége (msec) 215
    Csomagtér rendező "XL"
    Idősáv kezdete (msec) 215
    Idősáv vége (msec) 216
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 217
    Idősáv vége (msec) 223
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 223
    Idősáv vége (msec) 230
    Törölköző
    Idősáv kezdete (msec) 230
    Idősáv vége (msec) 231
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 232
    Idősáv vége (msec) 233
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 233
    Idősáv vége (msec) 234
    Strandtörölköző
    Idősáv kezdete (msec) 235
    Idősáv vége (msec) 235
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 236
    Idősáv vége (msec) 237
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 237
    Idősáv vége (msec) 241
    Autós nyaktámasz
    Idősáv kezdete (msec) 240
    Idősáv vége (msec) 242
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 243
    Idősáv vége (msec) 246
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 246
    Idősáv vége (msec) 251
    Telefon töltő
    Idősáv kezdete (msec) 250
    Idősáv vége (msec) 252
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 253
    Idősáv vége (msec) 256
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 256
    Idősáv vége (msec) 261
    Szájmaszk
    Idősáv kezdete (msec) 260
    Idősáv vége (msec) 262
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 263
    Idősáv vége (msec) 281
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 281
    Idősáv vége (msec) 302
    Baseball sapka
    Idősáv kezdete (msec) 300
    Idősáv vége (msec) 303
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 304
    Idősáv vége (msec) 304
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 304
    Idősáv vége (msec) 306
    Baseball sapka
    Idősáv kezdete (msec) 306
    Idősáv vége (msec) 307
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 308
    Idősáv vége (msec) 308
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 308
    Idősáv vége (msec) 310
    Baseball sapka
    Idősáv kezdete (msec) 310
    Idősáv vége (msec) 311
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 312
    Idősáv vége (msec) 313
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 313
    Idősáv vége (msec) 317
    Biztonságiöv párna
    Idősáv kezdete (msec) 315
    Idősáv vége (msec) 318
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 319
    Idősáv vége (msec) 324
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 324
    Idősáv vége (msec) 332
    Design bögre
    Idősáv kezdete (msec) 330
    Idősáv vége (msec) 333
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 334
    Idősáv vége (msec) 336
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 336
    Idősáv vége (msec) 341
    Design bögre
    Idősáv kezdete (msec) 340
    Idősáv vége (msec) 342
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 343
    Idősáv vége (msec) 346
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 346
    Idősáv vége (msec) 352
    Rendszámtábla tartó keret
    Idősáv kezdete (msec) 350
    Idősáv vége (msec) 353
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 354
    Idősáv vége (msec) 376
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 376
    Idősáv vége (msec) 408
    Telefon tartó
    Idősáv kezdete (msec) 400
    Idősáv vége (msec) 409
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 410
    Idősáv vége (msec) 414
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 414
    Idősáv vége (msec) 423
    Telefon tartó
    Idősáv kezdete (msec) 420
    Idősáv vége (msec) 424
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 425
    Idősáv vége (msec) 462
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 462
    Idősáv vége (msec) 508
    Kötött téli sapka
    Idősáv kezdete (msec) 500
    Idősáv vége (msec) 509
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 510
    Idősáv vége (msec) 514
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 514
    Idősáv vége (msec) 528
    Kulcstartó
    Idősáv kezdete (msec) 520
    Idősáv vége (msec) 529
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 530
    Idősáv vége (msec) 539
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 539
    Idősáv vége (msec) 550
    Mágneses tálca
    Idősáv kezdete (msec) 550
    Idősáv vége (msec) 551
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 552
    Idősáv vége (msec) 575
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 575
    Idősáv vége (msec) 613
    Jégkaparó
    Idősáv kezdete (msec) 600
    Idősáv vége (msec) 614
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 615
    Idősáv vége (msec) 617
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 617
    Idősáv vége (msec) 626
    Jégkaparó
    Idősáv kezdete (msec) 620
    Idősáv vége (msec) 627
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 628
    Idősáv vége (msec) 663
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 663
    Idősáv vége (msec) 718
    Szélvédőmosó folyadék
    Idősáv kezdete (msec) 700
    Idősáv vége (msec) 719
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 720
    Idősáv vége (msec) 734
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 734
    Idősáv vége (msec) 768
    Szélvédőmosó folyadék
    Idősáv kezdete (msec) 750
    Idősáv vége (msec) 769
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 770
    Idősáv vége (msec) 784
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 784
    Idősáv vége (msec) 898
    Energiaital
    Idősáv kezdete (msec) 800
    Idősáv vége (msec) 899
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 900
    Idősáv vége (msec) 950
    nem nyert
    Idősáv kezdete (msec) 950
    Idősáv vége (msec) 1000
  6. Megszerezhető napi tárgyi nyeremények száma
   A Játékban egy Játékos naponta maximum 5db Kód feltöltésére jogosult. Egy játékos nyereményeinek száma nem korlátozott, viszont a készlet erejéig érvényes (7.3). Amennyiben egy nyereményajándék készlete 0 db-ra csökken, úgy az a nyertes idősáv, automatikusan „nem nyertes” idősávra változik.
  7. Fődíj sorsolása
   A fődíj Játékos Nyertesét 2021. december hónap 3. napján 09.00 órakor sorsoljuk ki közjegyző jelenlétében, ezt követően ugyanezen időpontban 3 fő tartalék Játékos Nyertes is kisorsolásra kerül. A fődíj sorsolásakor egy feltöltött Kódot (és 3 tartalék Kódot) sorsolunk. A sorsolásról hivatalos, közjegyző által hitelesített jegyzőkönyv készül. A főnyereményre kisorsolt tartalék Játékos Nyertes (a tartalék Játékos Nyertesek kisorsolásának sorrendjében) kizárólag abban az esetben lép a megelőző nyertes helyébe, ha bármilyen oknál fogva a megelőző nyertessel nem lehet felvenni a kapcsolatot a sorsolást követő 3 munkanapon belül a kisorolt nyeremény átadása ügyében. Amennyiben a fődíjra jogosult Nyertes Játékossal nem lehet kapcsolatba lépni és helyére Tartaléknyertes lép, attól még a Nyertes Szerviz az a Szerviz vagy Szerelő marad, aki az eredeti, elsőként kisorsolt nyertes Kódhoz tartozó Terméket az UNIX Autó Kft-től vásárolta és azt az eredeti Játékos Nyertesnek értékesítette (ha van ilyen). Amennyiben a nyertes Kódhoz tartozó Terméket a Játékos Nyertes nem Szerviz vagy Szerelőtől vásárolta, és így a nyertes Kódhoz tartozó Termék kapcsán Szerviz Nyertes nem állapítható meg, a tartalék Játékos Nyertesek kisorsolásának sorrendjében következő tartalék Játékos Nyerteshez tartozó Kóddal érintett Terméket az UNIX Autó Kft-től megvásároló és az adott tartalék Játékos Nyertes részére értékesítő Szerviz vagy Szerelő válik Szerviz Nyertessé, a Játékos Nyertes személyét nem érintve.
 8. NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
  1. A Szervező a főnyeremény nyertesét a sorsolást követő 3 munkanapon belül az általuk megadott telefonszámon vagy e-mail címen értesíti a nyeremények átvételének részleteiről. A Szervező a nyertességről szóló e-mail és/vagy SMS üzenetet a nyertes által a regisztráció során megadott e-mail címre és/vagy telefonszámra juttatja el.
  2. A 7.1 pontban írt napi tárgynyereményeket a nyertes visszajelzését követően azonnal a nyertes lakcíméhez legközelebb eső, a jelen szabályzat I. számú Mellékletében felsorolt UNIX kirendeltségen veheti át, nyitvatartási időben. Az átadás-átvételen a nyertesnek kötelessége a nyerést igazoló dokumentumokkal megjelenni. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A napi tárgynyereményeket a nyertes kizárólag a Játék időtartama alatt, illetve annak lejáratát követő 5 (öt) munkanapon belül veheti át. Az ezen időszak alatt át nem vett napi tárgynyereményre a nyertes a továbbiakban nem tarthat igényt.
  3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a 7.1. pontban megjelölt fődíjat, a Mercedes A 160 típusú személygépkocsit személyesen, Szervező által megjelölt helyen adja át. Amennyiben a nyertes az átadáson nem jelenik meg, a főnyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt. A nyertes a nyeremény átvételével egyidejűleg hozzájárul, hogy az átvételkor készített, fényképeket, videókat vagy egyéb sajtó- és médiaanyagokat a szervező saját reklám céljaira, ingyenesen és korlátozásmentesen felhasználhatja. A nyertes a nyeremény átvételével egyidejűleg szintén hozzájárul, hogy a személygépkocsin szereplő dekorációt átvételtől számított három éven belül nem távolítja el, az autót az átvételtől számított három éven belül nem értékesíti. Vállalja továbbá, hogy az autót fél évente bemutatja valamelyik, a jelen szabályzat I. számú Mellékletében felsorolt UNIX kirendeltségen, igazolva, hogy az A.Z. Meisterteile dekoráció sértetlen. A jelen pontban foglaltak megszegése esetén a nyertes 500 000 Ft összegű kötbért köteles a Szervező felé megfizetni.
  4. Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint ezek átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával jogosult.
  5. A Szervező a Főnyeremények nyertesének nevét és lakcímének települését a www.unixauto.hu weboldalon és marketing felületein közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok neve lakcímének település megnevezése jelenhet meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel és a Pályázat feltöltésével kifejezetten hozzájárul.
 9. ADÓZÁS
  A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli. A 7.1. pontban szereplő fődíj, a MERCEDES A 160 személygépkocsi átvételével kapcsolatos, átírási, és forgalomba helyezési költségeket a Szervező viseli.
 10. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL
  A Játékról részletes információk a www.unixauto.hu weboldalon érhetők el. A játékról nem teljes körű információk érhetők el a résztvevő boltokban elhelyezett reklámanyagokon, illetve a különböző médiában elhelyezett hirdetéseken keresztül. A résztvevők a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is, a cs@unixauto.com ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak.
 11. ADATVÉDELEM
  Azok, akik a Játékban Pályázattal részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
  1. nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
  2. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
  3. A Játékosok által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a Szervező adatkezelőnek, adatfelhasználónak és adatfeldolgozónak minősül.
  4. A Játékos beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére kezelje. Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.
  5. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy személyes adatait a fentiek szerint kezelje, írásban bármikor indoklás nélkül kérheti adatai nyilvántartásból való törlését az UNIX Autó Kft. cs@unixauto.com e-mail címén. A tiltó nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a Játékos adatai a Szervező nyilvántartásából törlésre kerülnek. A Játékosok ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérhetik adataik helyesbítését is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény vagy ajándék átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.
  6. Adatkezelő: UNIX Autó Kft. (székhely: 1139 Budapest, Frangepán u. 55-57.) Adatkezelési nyilvántartási szám: 1157404
  7. A Szervező, illetve a Játék szervezésében résztvevő egyéb cégek nem vállalnak semmiféle felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb technikai problémából adódó adatvesztésért.
 12. VEGYES RENDELKEZÉSEK
  A Pályázatok hiányosságáért, hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. A Szervező kizárja a felelősséget minden, a www.unixauto.hu weboldalt, illetve az azt működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Szervező megbízottja semminemű felelősséget nem vállalnak. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált profilok létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból. Bármilyen külső, nem a Weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a játékosok regisztrációjába, a Pályázat beküldésbe vagy egyéb jogsértő magatartás a játékos azonnali kizárását eredményezi. A Btk. 375 § alapján az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás tényállását pedig az valósítja meg, aki jogtalan haszonszerzés végett információs rendszerbe adatot bevisz, az abban kezelt adatot megváltoztatja, törli, vagy hozzáférhetetlenné teszi, illetve egyéb művelet végzésével az információs rendszer működését befolyásolja, és ezzel kárt okoz, bűntett miatt – ötmillió forintig terjedő értékhatár esetében - három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremények átadása előtt kérelmezi. Amennyiben a Játék időtartama alatt nem érkezik legalább 20 000 Pályázat, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az eredetileg meghirdetett 20 000 darabbal ellentétben kevesebb nyereményt adjon át. A Szervező a Fődíj nyertesének nevét a www.unixauto.hu weboldalon hozza nyilvánosságra a sorsolási időpontot követő 3 munkanapon belül. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve és lakóhelye (csak település megjelölésével) jelenik meg. Ha a játékos adat- illetve Pályázatfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak. Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék. A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni vis major esetén. A Szervező nem garantálja, hogy az egyes üzletekben a Játék teljes időtartama alatt elérhetőek lesznek a Játékban résztvevő Termékek. Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát. Szervező bármikor - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy hatósági vagy bírósági határozat alapján, vagy bármely egyéb okból - jogosult jelen Játékszabályzatot módosítani. A módosítás tényéről Szervező a játékosokat a www.unixauto.hu oldalon keresztül tájékoztatja. Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Játékban való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot - akár a játék időtartama alatt - módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a játék weboldalán. A játékos felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjék. A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit. Budapest, 2021. augusztus 25. UNIX Autó Kft. – Szervező
I. számú Melléklet – A Játékban résztvevő üzletek listája

A kirendeltségek aktuális listája megtalálható a www.unixauto.hu/uzleteink webcímen.

Kirendeltség neve Kirendeltség címe
Unix Ajka 8400 Ajka, Hársfa u.1/b
Unix Baja 6500 Baja, Szegedi út 64.
Unix Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Kóvári út 4/A.
Unix Balatonfüred 8230 Balatonfüred, Arácsi út 16.
Unix Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Berényi út 47.
Unix Berettyóújfalu 4100 Berettyóújfalu, Kossuth út 82
Unix Bp III.Ker. 1039 Budapest III., Szentendrei út 255.
Unix Bp.IV.Ker. 1044 Budapest IV., Váci út 83
Unix Bp.IX.Ker. 1097 Budapest IX., Gubacsi út 95/C
Unix Bp.X.Ker. 1107 Budapest X., Száva utca 8.
Unix Bp.XI.Ker. 1116 Budapest XI., Kondorosi u. 3.
Unix Bp.XIII.Ker. 1139 Budapest XIII., Frangepán u. 55-57.
Unix Bp.XIX.Ker. 1195 Budapest XIX., Üllői út 280
Unix Bp.XV.Ker. 1152 Budapest XV., Rákos út 59.
Unix Bp.XVI.Ker. 1161 Budapest XVI., Csömöri út.93-97.
Unix Bp.XVI.Ker./2 1163 Budapest XVI., Veres Péter út 1-3.
Unix Bp.XVII.Ker. 1173 Budapest XVII., Pesti út 237/L
Unix Bp.XXI.Ker. 1214 Budapest XXI., Kossuth Lajos u. 160-164
Unix Bp.XXII.Ker. 1222 Budapest XXII., Háros utca 11/a.
Unix Budaörs 2040 Budaörs, Kinizsi u.4-6
Unix Cegléd 2700 Cegléd, Külső-Kátai út 1.
Unix Csorna 9300 Csorna, Soproni út 23/b
Unix Dabas 2373 Dabas, Kossuth Lajos út 1
Unix Debrecen 4030 Debrecen, Mikepércsi út 79.
Unix Debrecen II 4027 Debrecen, Füredi út 76.
Unix Dombóvár 7200 Dombóvár, Köztársaság utca 31.
Unix Dunakeszi 2120 Dunakeszi, Fő út 24
Unix Dunaújváros 2400 Dunaújváros, Magyar út 108-1
Unix Eger 3300 Eger, Mátyás Király út 4-6.
Unix Érd 2030 Érd, Velencei út 33.
Unix Érd II. 2030 Érd, Iparos utca 2-8
Unix Esztergom 2500 Esztergom, Kertész utca 5.
Unix Gödöllő 2100 Gödöllő, Dózsa György út 88-90.
Unix Gyomaendrőd 5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-ZSilinszky út 53.
Unix Gyöngyös 3200 Gyöngyös, Vásár utca 1.
Unix Győr 9024 Győr, Mécs László út 5.
Unix Győr II. 9027 Győr, Puskás Tivadar utca 8.
Unix Gyula 5700 Gyula, Csabai út 9.
Unix Hajdúböszörmény 4220 Hajdúböszörmény, Dorogi utca 25.
Unix Hajdúszoboszló 4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György u. 19
Unix Hatvan 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 69.
Unix Hódmezővásárhely 6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u.108.
Unix Jászberény 5100 Jászberény, Vásár tér 1.
Unix Kaposvár 7400 Kaposvár, Füredi utca 55.
Unix Karcag 5300 Karcag, Kisújszállási út 110.
Unix Kazincbarcika 3700 Kazincbarcika, Bercsényi u.2.
Unix Kecskemét 6000 Kecskemét, Szent László krt. 29.
Unix Keszthely 8360 Keszthely, Csapás út 10.
Unix Kiskunfélegyháza 6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 54.
Unix Kiskunhalas 6400 Kiskunhalas, Átlós u. 35-37.
Unix Kisvárda 4600 Kisvárda, Mátyás király u. 116.
Unix Komárom 2900 Komárom, Báthory út 1
Unix Komló 7300 Komló, Bem József u. 4.
Unix Körmend 9900 Körmend, Rákóczi út 57/A
Unix Makó 6900 Makó, Deák Ferenc u. 61.
Unix Marcali 8700 Marcali, Noszlopy Gáspár út 12.
Unix Mátészalka 4700 Mátészalka, Jármi út 51/A
Unix Miskolc 3527 Miskolc, József Attila u. 74.
Unix Mohács 7700 Mohács, Pécsi út 43.
Unix Mór 8060 Mór, Mikes Kelemen út 6.
Unix Mosonmagyaróvár 9200 Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart út 18
Unix Nagyatád 7500 Nagyatád, Piac tér 1345/6 hrsz
Unix Nagykanizsa 8800 Nagykanizsa, Balatoni utca 33.
Unix Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Pazonyi út 15.
Unix Nyíregyháza II. 4400 Nyíregyháza D, Debreceni út 228.
Unix Orosháza 5900 Orosháza, Október 6.u.26.
Unix Ózd 3600 Ózd, Malom út 1.
Unix Paks 7030 Paks, Nyárfa u. 1.
Unix Pápa 8500 Pápa, Külső- Veszprémi út 57.
Unix Pécs 7622 Pécs, Légszeszgyár u. 36.
Unix Salgótarján 3100 Salgótarján, Rákóczi út 135/a
Unix Sárbogárd 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 210.
Unix Sárospatak 3950 Sárospatak, Wesselényi u 20/a.
Unix Sárvár 9600 Sárvár, Szombathelyi út 52
Unix Siklós 7800 Siklós, Felszabadulás u.94
Unix Siófok 8600 Siófok, Ipar utca 4
Unix Soltvadkert 6230 Soltvadkert, Kossuth u.110.
Unix Solymár 2083 Solymár, Bécsi út 17/C
Unix Sopron 9400 Sopron, Győri út 50/a
Unix Szarvas 5540 Szarvas, Vasút u. 31.
Unix Szeged 6724 Szeged, Bakay Nándor út. 29.
Unix Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 020022/110 HRSZ
Unix Szekszárd 7100 Szekszárd, Rákóczi u.134/A.
Unix Szentendre 2000 Szentendre, Dózsa György út 87.
Unix Szentes 6600 Szentes, Alsórét 250/A
Unix Szerencs 3900 Szerencs, Gyár út 61
Unix Szigetszentmiklós 2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos utca 2-3.
Unix Szigetvár 7900 Szigetvár, József Attila u. 83/2
Unix Szolnok 5000 Szolnok, Mozdony út 4.
Unix Szombathely 9700 Szombathely, Zanati út. 50.
Unix Tamási 7090 Tamási, Rákóczi u. 87.
Unix Tapolca 8300 Tapolca, Dózsa György út 34
Unix Tatabánya 2800 Tatabánya, Szent Borbála út 22.
Unix Tiszaújváros 3580 Tiszaújváros, Debreceni út 3.
Unix Vác 2600 Vác, Szent László út 11.
Unix Várpalota 8100 Várpalota, Szent Imre utca 15.
Unix Vecsés 2220 Vecsés, Fő út 187.
Unix Veresegyház 2112 Veresegyház, Szadai út 18/C
Unix Veszprém 8200 Veszprém, Mártirok utja 13.
Unix Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 6/A
Unix Zirc 8420 Zirc, Kossuth Lajos utca 72.
Unix Ajka
8400 Ajka, Hársfa u.1/b
Unix Baja
6500 Baja, Szegedi út 64.
Unix Balassagyarmat
2660 Balassagyarmat, Kóvári út 4/A.
Unix Balatonfüred
8230 Balatonfüred, Arácsi út 16.
Unix Békéscsaba
5600 Békéscsaba, Berényi út 47.
Unix Berettyóújfalu
4100 Berettyóújfalu, Kossuth út 82
Unix Bp III.Ker.
1039 Budapest III., Szentendrei út 255.
Unix Bp.IV.Ker.
1044 Budapest IV., Váci út 83
Unix Bp.IX.Ker.
1097 Budapest IX., Gubacsi út 95/C
Unix Bp.X.Ker.
1107 Budapest X., Száva utca 8.
Unix Bp.XI.Ker.
1116 Budapest XI., Kondorosi u. 3.
Unix Bp.XIII.Ker.
1139 Budapest XIII., Frangepán u. 55-57.
Unix Bp.XIX.Ker.
1195 Budapest XIX., Üllői út 280
Unix Bp.XV.Ker.
1152 Budapest XV., Rákos út 59.
Unix Bp.XVI.Ker.
1161 Budapest XVI., Csömöri út.93-97.
Unix Bp.XVI.Ker./2
1163 Budapest XVI., Veres Péter út 1-3.
Unix Bp.XVII.Ker.
1173 Budapest XVII., Pesti út 237/L
Unix Bp.XXI.Ker.
1214 Budapest XXI., Kossuth Lajos u. 160-164
Unix Bp.XXII.Ker.
1222 Budapest XXII., Háros utca 11/a.
Unix Budaörs
2040 Budaörs, Kinizsi u.4-6
Unix Cegléd
2700 Cegléd, Külső-Kátai út 1.
Unix Csorna
9300 Csorna, Soproni út 23/b
Unix Dabas
2373 Dabas, Kossuth Lajos út 1
Unix Debrecen
4030 Debrecen, Mikepércsi út 79.
Unix Debrecen II
4027 Debrecen, Füredi út 76.
Unix Dombóvár
7200 Dombóvár, Köztársaság utca 31.
Unix Dunakeszi
2120 Dunakeszi, Fő út 24
Unix Dunaújváros
2400 Dunaújváros, Magyar út 108-1
Unix Eger
3300 Eger, Mátyás Király út 4-6.
Unix Érd
2030 Érd, Velencei út 33.
Unix Érd II.
2030 Érd, Iparos utca 2-8
Unix Esztergom
2500 Esztergom, Kertész utca 5.
Unix Gödöllő
2100 Gödöllő, Dózsa György út 88-90.
Unix Gyomaendrőd
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-ZSilinszky út 53.
Unix Gyöngyös
3200 Gyöngyös, Vásár utca 1.
Unix Győr
9024 Győr, Mécs László út 5.
Unix Győr II.
9027 Győr, Puskás Tivadar utca 8.
Unix Gyula
5700 Gyula, Csabai út 9.
Unix Hajdúböszörmény
4220 Hajdúböszörmény, Dorogi utca 25.
Unix Hajdúszoboszló
4200 Hajdúszoboszló, Dózsa György u. 19
Unix Hatvan
3000 Hatvan, Horváth Mihály út 69.
Unix Hódmezővásárhely
6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u.108.
Unix Jászberény
5100 Jászberény, Vásár tér 1.
Unix Kaposvár
7400 Kaposvár, Füredi utca 55.
Unix Karcag
5300 Karcag, Kisújszállási út 110.
Unix Kazincbarcika
3700 Kazincbarcika, Bercsényi u.2.
Unix Kecskemét
6000 Kecskemét, Szent László krt. 29.
Unix Keszthely
8360 Keszthely, Csapás út 10.
Unix Kiskunfélegyháza
6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 54.
Unix Kiskunhalas
6400 Kiskunhalas, Átlós u. 35-37.
Unix Kisvárda
4600 Kisvárda, Mátyás király u. 116.
Unix Komárom
2900 Komárom, Báthory út 1
Unix Komló
7300 Komló, Bem József u. 4.
Unix Körmend
9900 Körmend, Rákóczi út 57/A
Unix Makó
6900 Makó, Deák Ferenc u. 61.
Unix Marcali
8700 Marcali, Noszlopy Gáspár út 12.
Unix Mátészalka
4700 Mátészalka, Jármi út 51/A
Unix Miskolc
3527 Miskolc, József Attila u. 74.
Unix Mohács
7700 Mohács, Pécsi út 43.
Unix Mór
8060 Mór, Mikes Kelemen út 6.
Unix Mosonmagyaróvár
9200 Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart út 18
Unix Nagyatád
7500 Nagyatád, Piac tér 1345/6 hrsz
Unix Nagykanizsa
8800 Nagykanizsa, Balatoni utca 33.
Unix Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza, Pazonyi út 15.
Unix Nyíregyháza II.
4400 Nyíregyháza D, Debreceni út 228.
Unix Orosháza
5900 Orosháza, Október 6.u.26.
Unix Ózd
3600 Ózd, Malom út 1.
Unix Paks
7030 Paks, Nyárfa u. 1.
Unix Pápa
8500 Pápa, Külső- Veszprémi út 57.
Unix Pécs
7622 Pécs, Légszeszgyár u. 36.
Unix Salgótarján
3100 Salgótarján, Rákóczi út 135/a
Unix Sárbogárd
7000 Sárbogárd, Ady Endre út 210.
Unix Sárospatak
3950 Sárospatak, Wesselényi u 20/a.
Unix Sárvár
9600 Sárvár, Szombathelyi út 52
Unix Siklós
7800 Siklós, Felszabadulás u.94
Unix Siófok
8600 Siófok, Ipar utca 4
Unix Soltvadkert
6230 Soltvadkert, Kossuth u.110.
Unix Solymár
2083 Solymár, Bécsi út 17/C
Unix Sopron
9400 Sopron, Győri út 50/a
Unix Szarvas
5540 Szarvas, Vasút u. 31.
Unix Szeged
6724 Szeged, Bakay Nándor út. 29.
Unix Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár, Zámolyi út 020022/110 HRSZ
Unix Szekszárd
7100 Szekszárd, Rákóczi u.134/A.
Unix Szentendre
2000 Szentendre, Dózsa György út 87.
Unix Szentes
6600 Szentes, Alsórét 250/A
Unix Szerencs
3900 Szerencs, Gyár út 61
Unix Szigetszentmiklós
2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos utca 2-3.
Unix Szigetvár
7900 Szigetvár, József Attila u. 83/2
Unix Szolnok
5000 Szolnok, Mozdony út 4.
Unix Szombathely
9700 Szombathely, Zanati út. 50.
Unix Tamási
7090 Tamási, Rákóczi u. 87.
Unix Tapolca
8300 Tapolca, Dózsa György út 34
Unix Tatabánya
2800 Tatabánya, Szent Borbála út 22.
Unix Tiszaújváros
3580 Tiszaújváros, Debreceni út 3.
Unix Vác
2600 Vác, Szent László út 11.
Unix Várpalota
8100 Várpalota, Szent Imre utca 15.
Unix Vecsés
2220 Vecsés, Fő út 187.
Unix Veresegyház
2112 Veresegyház, Szadai út 18/C
Unix Veszprém
8200 Veszprém, Mártirok utja 13.
Unix Zalaegerszeg
8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 6/A
Unix Zirc
8420 Zirc, Kossuth Lajos utca 72.
II. számú Melléklet – A Játékból kizárt cégek listája
 • UNIX Autó Kft.
 • Pappas Auto Magyarország Kft.
 • Bárdi Autó Zrt.
 • Inter Cars Hungária Kft.
 • Autonet Import Magyarország Kft.
 • Láng Kft.
 • Europart Hungária Kft.
 • Szakál-Met-Al Kft.
 • SKUBA Hungária Kft.
 • UNIX Auto Srl.
 • AD Auto Total SRL.
 • ATP - Exodus SRL.
 • Augsburg Internațional Impex SRL.
 • Autonet Import SRL.
 • Bardi Auto SRL.
 • Conex Distribution SA.
 • Elit România Piese Auto Originale SRL
 • Euro Parts Distribution SRL
 • Inter Cars România SRL.
 • Materom SRL
 • Skuba România SRL.
 • Szakal Metal SRL

Gyorsbillentyűk

Általános
Navigáció
/
/
/
Visszalépés
Esc
Ablak bezárása
Esc
Gyorskereső
Ctrl
F
/
F2
Személyautó-keresés
Alt
A
Teherautó-keresés
Alt
T
Motorkerékpár-keresés
Alt
M
Típusfüggetlen termékek
F10
Parkoló
Alt
P
Előzmények
Alt
E
Kosár
Alt
C
/
Alt
F5
Webshop kezdőlap
Ctrl
Home
Webshop menü navigáció
Ctrl
Fejléc navigáció
Ctrl
Alvázszám kereső
Alt
V
Gyári ajánlat
Alt
G
Gyorsbillentyűk
F1
Billentyűsúgó
Alt
F1
Jármű keresése
Jármű kiválasztása
Kategóriák
Cikklista
Kosár
Alvázszám kereső
Gyári ajánlat kérése
Kiválasztás
Enter
Enter
/
Keresés
Gépelés
Kijelölés
Szóköz
Csoport kinyitása
Enter
Enter
/
Szóköz
/
Ritka gyártók
Alt
S
Ritka modellek
Alt
S
Kiválasztás
Enter
Enter
/
Keresés
Gépelés
Részletes adatok
F8
Parkolóba rakás
F2
Nézetváltás
Alt
N
Rendezés
Alt
R
Parkolóba rakás
Alt
F2
Kiválasztás
Enter
Enter
Keresés
Gépelés
Kijelölés
Szóköz
Típusfüggetlen kategóriák elrejtése
Alt
F10
Kiválasztás és továbblépés
Enter
Csoportok közötti váltás
/
Kosárba helyezés
Enter
Enter
Keresés
Gépelés
Tulajdonságok
F8
Termékadatlap
F7
Kapcsolódó termékek
Alt
K
Kedvencekbe rakás
Alt
F2
Nézetváltás
Alt
N
Rendezés
Alt
R
Több részlet
Alt
+
Kevesebb részlet
Alt
-
Szűrő kijelölése
Szóköz
Darabszám növelése
+
Darabszám csökkentése
-
Megjegyzés
Gépelés
Flottakártya választás
Alt
F
Kilépés a beviteli mezőből
Esc
Funkció indítása
Alt
V
Kiválasztás
Enter
Enter
Jármű adatai
F8
Szűrés
1-9
Fordítás
Alt
F
Keresés
Gépelés
Funkció indítása
Alt
F11
Kiválasztás
Enter
Enter
Új ajánlat
Insert
Fejadat csatolmánya
F3
Fejadatok
F4
Ajánlat másolása
Ctrl
Insert
Fejadat megjegyzés
Alt
F2
Időszak módosítása
Alt
F10
Ajánlat nyomtatása
Ctrl
P
Ajánlatkérő ablakban mentés
Ctrl
Enter
Enter
Tételek oldal mennyiség módosítás
+
-
Tételek oldal megjegyzés
Alt
F2
Tételek oldal rendelés
Alt
R
Tételek oldal csatolmány
F3
Tételek oldal kedvezmény
Ctrl
K
Bezárás
A.Z. Meisterteile A.Z. Meisterteile
2x
Mercedes
A-osztály
Nyereményjáték Nyerjétek meg együtt!